เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๖ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง จะจัดการศึกษาตลอดชีวิต แก่ประชาชนอำเภอคลองขลุง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
^