เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
        ประวัติสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองขลุง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นการชั่วคราว โดยเริ่มเช่าธรณีสงฆ์ของวัดศรีภิรมย์  โดยใช้กุฏิของวัดจัดทำเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองขลุง  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗  เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๓๘  ตั้งอยู่ที่  ๒๖๔  หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการประกาศให้จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองขลุงขึ้นเป็นการถาวร เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐  บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุงขึ้น โดยใช้งบประมาณนี้ในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารเป็นเงินที่รวม กันแล้วถึง  ๖๔๔,๐๐๐ บาท  ลักษณะตัวอาคารถาวรคอนกรีตชั้นเดียว  มีขนาดของตัวอาคารยาว ๒๘.๖  เมตร กว้าง ๑๑.๘๐  เมตร บริเวณที่ใช้พื้นที่มีทั้งหมด ๒๐๐ ตารางวา  มีการให้บริการ การศึกษาสายสามัญและจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย บริการแนะแนวการศึกษาให้นักศึกษาและประชาชนในวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๑ ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองขลุง มาเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง” ปัจจุบันได้ ขอใช้อาคารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ (อาคารหลังเดิม) เป็นสถานที่ทำงาน ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น  ตึกบริเวณด้านหลังของที่ว่าการอำเภอคลองขลุง

^