เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญา

มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายร่วมจัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาธิปไตย
^