เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พันธกิจ

. กศน.อำเภอคลองขลุง จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ โดยนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้ง 18 ข้อ มาบริหารงานด้านการศึกษาของ กศน. เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

. กศน.อำเภอคลองขลุง ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้ง 18 ข้อ มาบริหารงานด้านการศึกษาของ กศน.

. กศน.อำเภอคลองขลุง ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้ง 18 ข้อ มาบริหารงานด้านการศึกษาของ กศน. ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

. กศน.อำเภอคลองขลุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยนำ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้ง 18 ข้อ มาบริหารงานด้านการศึกษาของ กศน.
. บุคลากร กศน.อำเภอคลองขลุง ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้ง 18 ข้อ มาบริหารงานด้านการศึกษาของ กศน.เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
^