เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

๒. ที่ตั้ง/การติดต่อ เลขที่-  หมู่ที่๒ตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุง
                              จังหวัดกำแพงเพชรรหัสไปรษณีย์๖๒๑๒๐โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๕๕-๗๘๑๔๗๖
                              E-mail –Website  http://nfekpp.com

๓. สังกัด     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร
                   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   กระทรวงศึกษาธิการ

^